Ubezpieczenia PZU w Gryfinie

Majątkowe, Zdrowotne, OC, AC, NW, OFE, inne

Ubezpieczenia turystyczne

- Ubezpieczenie "WOJAŻER"
- Ubezpieczenie bagażu podróżnego
- Ubezpieczenie "Bezpieczny Turysta"
- Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą
- Bezpieczny rowerzysta


Ubezpiecznie "WOJAŻER"

Adresatem ubezpieczenia są osoby podróżujące za granicą, umowa może zostać zawarta w formie indywidualnej, rodzinnej, zbiorowej lub grupowej (10 osób). Organizatorami wyjazdów mogą być: biura podróży, kluby, parafie, uczelnie, grupy osób oraz firmy delegujące swoich pracowników. W standardowej umowie ochrona ubezpieczeniowa pokrywa koszty leczenia oraz usługę assistance w wariancie Standard lub Lex/Business. Assistance Standard obejmuje ubezpieczonemu pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa oraz transport do kraju. Assistance Lux/Business oprócz usług Standard gwarantuje m.in. pomoc prawną, opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi, wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju, pożyczkę na kaucję, zastępstwo w podróży służbowej itp. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:
- ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
- ubezpieczenie NNW
- ubezpieczenie bagażu podróżnego
- ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu do kraju albo odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej organizowanej przez biuro podróży i wycieczki zakupionej na terytorium RP

Suma ubezpieczenia dla kosztów leczenia i assistance: 500 do 100 000 euro. Dla ubezpieczenia NNW 500 euro, 1 000 euro, 2 000 euro, 3 000 euro lub 4 000 euro. Suma gwarancyjna bagażu podróżnego wynosi od 150 do 1 000 euro, dla OC w życiu prywatnym za szkody na osobie: 20 000 euro, 50 000 euro, 80 000 euro, 100 000 euro albo 140 000 euro, natomiast za szkody rzeczowe to 10% sumy ustalonej za szkody na osobie. Dla ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej suma gwarancyjna jest taka sama jak cena imprezy określona w umowie uczestnictwa.Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Umowa ubezpieczeniowa może zostać zawarta w formie indywidualnej lub grupowej z biurami podróży, parafiami, klubami lub z innymi organizatorami wyjazdów. PZU odpowiada za szkody na bagażu podróżnym powstałe wskutek:
- wypadku lub katastrofy środka komunikacyjnego
- rabunku i kradzieży
- zdarzeń losowych (ognia, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego)
- zaginięcia ubezpieczonych przedmiotówKompleksowe ubezpieczenie "BEZPIECZNY TURYSTA"

Ubezpieczenie "Bezpieczny Turysta" skierowane jest do turystów i osób podróżujących w Polsce, jak i wyjeżdżających za granicę, w celach turystycznych, naukowych, rodzinnych oraz edukacyjnych. Oferta kierowana jest także do biur pozdróży lub innych podmiotów organizujących wyjazdy indywidualne i zbiorowe. Ubezpieczenie zawierane jest na czas podróży, ale na okres nie przekraczający 60 dni. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków (uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia ciała lub śmierć ubezpieczonego). Za odpowiednią dopłatą umowę można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka i świadczenia:

- ochrona bagażu podróżnego
- ryzyko następstw chorób tropikalnych
- ryzyko NNW powstałych na skutek aktów terrorystycznych
- ryzyko następstw wypadków i zdarzeń powstałych przez działania wojenne lub stan wyjątkowy poza granicami RP
- zwrot kosztów leczenia NNW poniesionych na terenie RP
- zasiłek dzienny
- dieta szpitalnaUbezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą

Propozycja skierowana jest dla klientów indywidualnych, którzy wyjeżdżają z kraju do pracy, turystycznie lub nauki, ubezpieczenie kierowane jest także do klientów instytucjonalnych, którzy często delegują swych pracowników za granicę. PZU SA pokrywa koszty leczenia ubezpieczonych osób w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków oraz wypłaca odszkodowanie z tytułu trwałych NNW. Umowa ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ryzyko wynikające z wykonywania pracy za granicą, wyczynowego uprawiania sportu oraz uprawiania narciarstwa/snowboardu rekreacyjnego. Ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW za granicą zawierane jest według jednego z trzech wariantów:
- wariant A - koszty leczenia 20 000 USD, Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego
- wariant B - koszty leczenia 30 000 USD, cały świat
- wariant C - koszty leczenia 50 000 USD, cały światBezpieczny rowerzysta

Umowa kompleksowego ubezpieczenia rowerzysty skierowana jest do każdej osoby, bez względu na obywatelstwo, wiek i stan zdrowia. Zakres ubezpieczenia to następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilna rowerzysty. Dodatkowe świadczenia to ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie casco roweru.

Sumy ubezpieczenia NNW to maksymalnie 50 000 zł, w ramach ubezpieczenia OC wynosi 200 000 zł, maksymalna suma ubezpieczenia bagażu podróżnego wynosi 3 000 zł, natomiast ubezpieczenie casco - 5 000 zł.