Ubezpieczenia PZU w Gryfinie

Majątkowe, Zdrowotne, OC, AC, NW, OFE, inne

Ubezpieczenia rolnicze

Rolnicy w Polsce najczęściej wybierają ubezpieczenia Grupy PZU, którą obdarzyli zaufaniem. Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, tj. OC, upraw rolnych i budynków gospodarczych , w ofercie PZU znajdują się także ubezpieczenia dobrowolne tj. mienia, budynków gospodarczych, upraw rolnych, produkcji roślinnej oraz zwierząt gospodarskich.

Ubezpieczenia obowiązkowe w gospodarstwie rolnym dzielimy na:

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (zwane ubezpieczeniem OC rolników)
2. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (zwane ubezpieczeniem budynków rolnych)
3. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnychObowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników

Ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich rolników, posiadaczy i współposiadaczy gospodarstw rolnych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna, która chroni rolnika przed szkodami, które mogą spowodować dotkliwe finansowe konsekwencje.

Suma gwarancyjna w przypadku szkód osobowych wynosi 1 500 000 euro, a szkód w mieniu 300 000 euro. PZU SA odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim związane ze wszystkimi pracami w gospodarstwie, pracami polowymi, obsługą zwierząt, szkody na drodze publicznej powstałe w wyniku m.in. ruchu pojazdów wolnobieżnych, szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa rolnika lub osób za które odpowiada.

Ubezpieczenie OC sprawia, że rolnik nie musi obawiać się, że przegrany proces o odszkodowanie pochłonie wyniki jego wieloletniej pracy i zmusi go do sprzedania gospodarstwa.Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Adresatem ubezpieczenia są rolnicy - posiadacze budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie budynki w gospodarstwie rolnym od dnia pokrycia dachem oraz budynki, których powierzchnia przekracza 20 m2. PZU odpowiada za szkody powstałe wskutek:

- Ognia
- Powodzi
- Huraganu
- Deszczu nawalnego
- Opadów śniegu
- Gradu
- Podtopienia
- Eksplozji
- Uderzenia pioruna
- Osunięcia się ziemi
- Lawiny
- Upadku statku kosmicznego
- Tąpnięcia

Budynki mogą zostać ubezpieczone według wartości rzeczywistej (wartość nowa zmniejszona o stopień jego zużycia) oraz wartości nowej, jeżeli w dniu ubezpieczenia stopień zużycia budynku jest mniejszy niż 10%.Ubezpiecznie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie przygotowane zostało dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które zatrudniają do 50 osób, a suma ubezpieczenia nie przekracza kwoty 10 mln zł. Ubezpieczenie zapewnia ochronę majątku przedsiębiorstwa przed szkodami, które mogą powodować poważne straty finansowe, które są wynikiem utraty lub zniszczenia aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, przez ogień lub inne żywioły.

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, m.in.:

- budynki i budowle
- wartości pieniężne
- techniczne urządzenia, maszyny, narzędzia i aparaty
- nakłady adaptacyjne
- wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń;
- środki obrotowe
- mienie osobiste pracowników
- materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń;
- mienie przyjęte w celu wykonania usługi lub sprzedaży;


PZU SA odpowiada za szkody powstałe w wyniku:
- ognia,
- eksplozji
- uderzenia pioruna,
- upadku statku powietrznego
- oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia
Odpowiedzialność może zostać rozszerzona o dodatkowe zdarzenia losowe, takie jak: powódź, huragan, deszcz nawalny, uderzenie pojazdu, grad, śnieg, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, huk ponadźwiękowy, dym i sadza oraz następstwa szkód wodociągowych.Obowiązkowe dotowane ubezpieczenia upraw rolnych

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku rolnicy są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczeniowej upraw rolnych. Ubezpieczenie musi objąć co najmniej 50% powierzchni upraw danego gospodarstwa. Przedmiotem ubezpieczenia są uprawy tj.: zboże, kukurydza, rzepak, rzepik, chmiel, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe oraz rośliny strączkowe - od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru. PZU odpowiada za szkody wywołane wskutek:

- gradu,
- powodzi,
- ujemnych skutków przezimowania,
- suszy
- przymrozków wiosennych.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez rolnika odrębnie dla każdej uprawy rolnej.