Ubezpieczenia PZU w Gryfinie

Majątkowe, Zdrowotne, OC, AC, NW, OFE, inne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) osób w życiu prywatnym

Ubezpieczenie kierowane jest do osób fizycznych i chroni ich intersy majątkowe. Odszkodowanie wypłacane jest osobom trzecim za naprawienie szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzone przez ubezpieczonego.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i/lub posiadanym mieniem. Posiadanie i użytkowanie nieruchomości, mieszkania, garażu dla własnego użytku. Posiadanie pasiek do 5 uli, zwierząt domowych i egzotycznych. Użytkowanie wózków inwalidzkich, rowerów oraz sprzętu pływackiego dla własnego użytku.

Z ochrony ubezpieczeniowej korzysta:
- ubezpieczony
- małżonek ubezpieczonego oraz osoba pozostająca w konkubinacie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe
- dzieci, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
- zatrudniona u ubezpieczonego pomoc domowa