Ubezpieczenia PZU w Gryfinie

Majątkowe, Zdrowotne, OC, AC, NW, OFE, inne

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

- Ubezpieczenie jednostkowe
- Ubezpieczenie rodzinne
- Ubezpieczenie zbiorowe
- Ubezpieczenie grupowe


Jednostkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie kierowane jest dla klientów indywidualnych (osób fizycznych, obywatelki Polski i cudzoziemców, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz wiek). PZU SA przyjmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń w kraju i za granicą.

Korzyści z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej jest pełny zakres ochrony klienta, który korzysta z ubezpieczenia przez całą dobę, zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy.

PZU SA wypłaca odszkodowanie za:
- świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
- dla osób w wieku do 30 lat ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za następstwa zawału i krwotoku śródmózgowego
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych

Za opłata dodatkowej składki umowa może zostać rozszerzona o dodatkowe świadczenia.Rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiot ubezpieczenia NNW oraz zakres ochrony jest taki sam jak w jednostkowym ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie rodzinne obejmuje ochroną całą rodzinę, a więc w odróżnieniu od jednostkowych ubezpieczeń, które są przeznaczone wyłącznie dla osób indywidualnych.

PZU SA obejmuje ochroną:
- ubezpieczającego
- jego małżonka lub konkubenta, który pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- niepełnoletnie dzieci i dzieci do 24 roku życia, które kontynuują naukę (za dzieci uważa się również pasierbów, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie).Zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Adresatem ubezpieczenia są instytucje, organizacje, zakłady pracy, przedsiębiorstwa, które na swój koszt ubezpieczają określone grupy osób.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest podobny jak w ubezpieczeniach jednostkowych, rodzinnych oraz grupowych, a więc obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń, które zostały objęte w umowie. W odróżnieniu od w/w ubezpieczeń zbiorowe ubezpieczenie NNW może przewidywać 2 warianty:
- pełny czas ochrony ubezpieczeniowej - PZU SA odpowiada za wypadki, które mogą się wydarzyć podczas pracy, w drodze z pracy i z domu, oraz z pracy do domu i życiu prywatnym.
- ograniczony czas ochrony ubezpieczeniowej - PZU SA odpowiada wyłącznie za wypadki w pracy lub wypadki w pracy łącznie z drogą do pracy i z pracy.
Składki za ubezpieczenie opłaca pracodawca, umowa może być zawarta na czas nieokreślony, roczny lub krótszy niż rok.Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie kierowane jest zarówno do osoby fizycznej jak i pracodawcy, który występuje z wnioskiem do PZU w imieniu swoich pracowników. Składki za ubezpieczenie potrącane są pracownikom z wynagrodzenia za pracę lub innych wypłat.

Przedmiotem ubezpieczenia tak samo jak w ubezpieczeniu jednostkowym, rodzinnym i zbiorowym są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.