Ubezpieczenia PZU w Gryfinie

Majątkowe, Zdrowotne, OC, AC, NW, OFE, inne

Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw

- PZU DORADCA
- PZU PARTNER
- Ubezpiecznie mienia od ognia i innych żywiołów
- Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia


PZU Doradca

Kompleksowe ubezpieczenie PZU Doradca kierowane jest dla właścicieli firm o obrotach do 6 mln zł, zatrudniających do 30 pracowników, a wartość majątku firmy nie przekracza 4 mln zł.

PZU Doradca stwarza możliwość dopasowania umowy ubezpieczeniowej do potrzeb i oczekiwań konkretnych branż. Jedynym warunkiem jest wykupienie dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo należy zawrzeć ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

- budynki i budowle
- urządzenia, maszyny i narzędzia
- środki obrotowe
- nakłady inwestycyjne
- mienie przyjęte w celu wykonania usługi
- wartości pieniężne w lokalu i transporcie
- sprzęt elektroniczny i nośniki danych
- szyby
- mienie w transporcie (cargo)
Korzyści z tytułu zawarcia umowy z PZU SA to system atrakcyjnych zniżek oraz niższa stawka niż w przypadku wykupienia osobno każdego ubezpieczenia wchodzącego w skład PZU Doradca.

Bazowy zakres ubezpieczenia składa się z:

- ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
PZU Doradca - aby przewidzieć to, co nieprzewidywalne!PZU Partner

Adresatem nowej oferty ubezpieczenia PZU Partner są właściciele firm, którzy zatrudniają do 3 osób, ich obrót roczny nie przekracza 100 000 euro, a wartość majątku nie przekracza 12 000 euro.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oferujemy klientowi trzy warianty ubezpieczenia:

- Wariant I - dla działalności produkcyjnej
- Wariant II - dla działalności usługowej
- Wariant III - dla działalności handlowej

Przedmiotem ubezpieczenia PZU Doradca może być mienie będące w posiadaniu firmy, takie jak ruchome i nieruchome składniki majątku trwałego, nakłady adaptacyjne, środki obrotowe, mienie przyjęte w celu wykonania usługi.

Bazowy zakres ubezpieczenia składa się z:

- ubezpieczenia mienia od ognia, eksplozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej w związku z wymienionymi zdarzeniami
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku dokonanego lub usiłowanego
- ubezpieczenie OC


Ubezpiecznie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie przygotowane zostało dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które zatrudniają do 50 osób, a suma ubezpieczenia nie przekracza kwoty 10 mln zł. Ubezpieczenie zapewnia ochronę majątku przedsiębiorstwa przed szkodami, które mogą powodować poważne straty finansowe, które są wynikiem utraty lub zniszczenia aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, przez ogień lub inne żywioły.

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, m.in.:

- budynki i budowle
- wartości pieniężne
- techniczne urządzenia, maszyny, narzędzia i aparaty
- nakłady adaptacyjne
- wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń;
- środki obrotowe
- mienie osobiste pracowników
- materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń;
- mienie przyjęte w celu wykonania usługi lub sprzedaży;


PZU SA odpowiada za szkody powstałe w wyniku:
- ognia,
- eksplozji
- uderzenia pioruna,
- upadku statku powietrznego
- oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia
Odpowiedzialność może zostać rozszerzona o dodatkowe zdarzenia losowe, takie jak: powódź, huragan, deszcz nawalny, uderzenie pojazdu, grad, śnieg, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, huk ponadźwiękowy, dym i sadza oraz następstwa szkód wodociągowych.Promocja "Dołącz do nas"

Adresatem ubezpieczenia są podmioty gospodarcze (zarówno osoby fizyczne jak i prawne). Ochroną ubezpieczeniową objęty jest majątek ruchomy tj.:
- środki obrotowe
- mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży
- gotówka i inne wartości pieniężne
- wyposażenie lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Zakresem ochrony ubezpieczenia objęte są szkody w mieniu ruchomym wskutek:
- kradzieży z włamaniem (w lokalu)
- rabunku (w lokalu)

Ponadto niezależnie od ubezpieczenia mienia gotówka i inne wartości pieniężne mogą być ubezpieczone:
- od kradzieży z włamaniem z lokalu,
- od rabunku w lokalu,
- od rabunku w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia)