Ubezpieczenia PZU w Gryfinie

Majątkowe, Zdrowotne, OC, AC, NW, OFE, inne

Ubezpieczenia komunikacyjne

- Ubezpieczenie OC
- Ubezpieczenie AC
- Ubezpieczenie NNW i NNW Max
- Ubezpieczenie minicasco
- Assistance Polska
- Zielona Karta
- PZU AutoSzyba


Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Posiadacz pojazdu mechanicznego w RP zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, które chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez posiadacza lub kierującego pojazdem wobec osób trzecich. Zawarta umowa chroni majątek sprawcy szkody, a także gwarantuje zaspokojenie roszczeń osób trzecich (poszkodowanego). Umowę ubezpieczenia OC zawiera się z posiadaczami pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, ciągników rolniczych i przyczep oraz z posiadaczami pojazdów wolnobieżnych, które są zarejestrowane w Rzeczpospolitej Polskiej. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kieruje pojazdem mechanicznym obejmuje 32 państwa! Suma gwarancyjna w przypadku szkód na osobie wynosi 1 500 000 euro, natomiast szkody wyrządzone w mieniu to 300 000 euro (w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych). Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy, istnieje także możliwość ubezpieczenia "krótkoterminowego" pojazdu mechanicznego. Mogą to być umowy zawierane przez posiadaczy pojazdów zarejestrowanych na stałe (np. komisy samochodowe) lub czasowo, pojazdy wolnobieżne, a także pojazdy historyczne. Zalety oferty ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w PZU SA:

- ochrona za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego poza granicami RP - bezpłatna Zielona Karta
- Assistance Polska (wariant Mini) - bezpłatnie dla posiadacza umowy ubezpieczeniowej w zakresie OC w PZU SA


Ubezpieczenie autocasco (AC)

Ubezpieczenie autocasco kierowane jest do klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy, umowy AC zawierane są przez: - klienta indywidualnego będącego:
- osobą fizyczną nie prowadzącą działalność gospodarczą,
- osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i ubezpieczającą pojazdy nie wykorzystywane do działalności gospodarczej
- małego lub średniego przedsiębiorcę (posiadającego mniej niż 20 pojazdów) będącego:
- osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i ubezpieczającą pojazdy wykorzystywane do działalności gospodarczej,
- osobą prawną,
- jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną.

Umowa ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu wskutek:
- kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
- działania osób trzecich (np. włamanie),
- zderzenia z innym pojazdem, osobami i zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
- zdarzeń losowych (m.in. pożar, powódź, huragan, opady atmosferyczne), a także nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego.
- uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
- uszkodzenie pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznejUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW i NNW MAX)

Kierowca i pasażerowie pojazdu mechanicznego podlegają ochronie ubezpieczeniowej w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje wypadki związane z ruchem pojazdu, a także powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas naprawy pojazdu, przebywania w pojeździe, zatrzymania lub postoju pojazdu na trasie jazdy, a także wypadki powstałe poprzez bezpośrednie załadowanie lub rozładowanie pojazdu lub przyczepy zespolonej z pojazdem.

Korzyści z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej NNW i NNW MAX to przede wszystkim niska składka oraz szeroki zakres ochrony udzielanej kierowcy i pasażerom, odszkodowanie jest wypłacane nawet jeśli kierowca jest sprawcą wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa na terenie Polski i poza granicami kraju.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia NNW jest określana z ubezpieczającym w granicach od 3 000 zł do 100 000 zł. Bardzo wysoka suma ubezpieczenia występuje przy zawieraniu ubezpieczenia NNW MAX - od 100 000 zł do 500 000 złMinicasco

Kolejna oferta ubezpieczeniowa kierowana jest do właścicieli pojazdów mechanicznych posiadających obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a które nie posiadają ubezpieczenia autocasco.

Minicasco to przede wszystkim atrakcyjna cena i szeroki zakres ochrony przed skutkami szkód bez względu na rozmiar (tylko 20% udziały własnego). Oferta kierowana jest dla ostrożnych kierowców, ubezpieczenie obejmuje bowiem szkody, na powstanie których posiadacz pojazdu mechanicznego nie miał wpływu.

Wypłata odszkodowania za szkody powstałe w pojeździe i jego wyposażeniu wskutek:
- działania osób trzecich (np. włamanie),
- zderzenia z osobami i zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
- kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
- uszkodzenia po kradzieży lub jego próbie,
- zdarzeń losowych (m.in. pożar, powódź, huragan, opady atmosferyczne), a także nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego.Assistance Polska

Ubezpieczenie Assistance Polska zapewnia kierowcy i pasażerom pojazdu mechanicznego pomoc techniczną, informacyjną i organizacyjną w trudnych sytuacjach, takich jak: wypadek, kradzież, awaria i unieruchomienie pojazdu, oraz gwarantuje pomoc medyczną w przypadku nagłego zachorowania kierowcy, a także urazu ciała kierowcy lub pasażerów. Wariant Mini Assistance Polska - bezpłatny dla osób, które mają wykupione ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów w PZU SA
- Zderzenie pojazdów - holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania, bezpłatna naprawa na drodze
- Bezpłatne usługi informacyjne (m.in. wynajem pojazdu zastępczego, telefony pomocy drogowej itp.)
- Organizacja innych usług na koszt ubezpieczonego (usługi takie same jak przewidziane w wariancie Standard)

Wariant Standard Assistance Polska - bezpłatny dla osób, które mają wykupione ubezpieczenie autocasco w PZU SA, a odpłatnie dla posiadaczy ubezpieczenia OC w PZU SA

Mini + Standard Assistance Polska - zakres pełny
- Zderzenie i awaria pojazdu - holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania, bezpłatna naprawa na drodze
- Organizacja i pokrycie kosztów złomowania pojazdu
- Dostarczenie paliwa do miejsca zatrzymania pojazdu (z wyłączeniem kosztów paliwa)
- Zakwaterowanie w hotelu (nie dłużej niż przez 3 doby)
- Usługi informacyjne (m.in. telefony pomocy drogowej, pojazd zastępczy, przekazanie pilnej wiadomości)
- W przypadku nagłego zachorowania lub doznanego urazu kierowcy zapewnienie zmiennika
- Przejazd właściciela pojazdu odzyskanego po kradzieży lub po odbiór naprawionego pojazdu
- Transport sanitarny ubezpieczonego
- Odwiedziny osoby ubezpieczonej hospitalizowanej (dłużej niż 7 dni)
- W przypadku zgonu ubezpieczonego transport zwłokUbezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZIELONA KARTA)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje 32 państwa, w tym 27 państw Unii Europejskiej. Natomiast Zielona Karta wymaga jest na terenie następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Tunezja, Turcja oraz Ukraina.

Umowa ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim przez posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami RP, na terytorium 13 państw w/w.

Umowa ubezpieczeniowa może zostać zawarta na okres 12 miesięcy lub na okres wskazany przez posiadacza pojazdu, minimalny czas ubezpieczenia to 15 dni.

Bezpłatna Zielona Karta dla osób, które wykupiły obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU SA !!!Ubezpieczenie PZU AutoSzyba

PZU AutoSzyba zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w ubezpieczonym pojeździe. PZU SA ponosi odpowiedzialność za szyby: przednią, tylnią i boczną. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.000 zł oraz wyższa niż 10.000 zł

Oto korzyści ubezpieczenia AutoSzyba: - wypłata odszkodowania z PZU AutoSzyba nie wpływa na utratę zniżek w Autocasco
- szkoda poniżej kwoty 500 zł jest ubezpieczona (nie ma franszyzy integralnej tak jak w AC)
- ochrona szyb w pojeździe od wszystkich ryzyk (all risks)
- wygodne, bezgotówkowe rozliczenie szkody
- atrakcyjna cena