Ubezpieczenia PZU w Gryfinie

Majątkowe, Zdrowotne, OC, AC, NW, OFE, inne

"Bezpieczny Pobyt" kompleksowe ubezpieczenie cudzoziemców przebywających na terytorium RPPropozycja skierowana jest do cudzoziemców w Polsce i obywateli polskich zamieszkujących na stałe poza granicami RP. Umowa może być zawarta w formie indywidualnej, zbiorowej lub rodzinnej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oferowane jest w dwóch wariantach. Suma ubezpieczenia w pierwszym wariancie wynosi od 10000 do 100000 zł, w wariancie drugim od 10000 do 200000 zł.

Ubezpieczenie kosztów leczenia - suma gwarancyjna od 10000 do 50000 zł. Ochroną ubezpieczeniową objete są nieszczęśliwe wypadki i nagłe zachorowania, a także zwrot kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego oraz transportu medycznego na terenie RP i transportu chorego lub zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu.

Suma ubezpieczenie OC wynosi od 10000 do 200000 zł. Odszkodowanie wypłacane jest za szkody osobowe (m.in. uszkodzenie ciała, rozstroju zdrowia lub pozbawienia życia osoby trzeciej) oraz szkody rzeczowe (uszkodzenie lub utracie rzeczy).